روزهای شنبه    و    دوشنبه

ساعت کار

شش ماهه اول سا ل(فروردین تا شهریور) ۱۷:۳۰      لغایت   ۱۹
شش ماهه دوم سا ل(مهر تا اسفند) ۱۶:۳۰      لغایت   ۱۸
آدرس:جنب مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد تلفن دفتر: ۳۷۲۶۳۱۱۶