فرم ثبت نام

فرم ثبت نام در آپارتمان مسکونی لاهیجان آماده شده و میتوانید در ادامه آنرا تکمیل نمایید

خرید مشارکتی یعنی :

فروشنده شرایطی محضری راآماده کرده تادرصورت خرید یک واحد توسط چندنفر(فرهنگی و دوستان یا وابستگان )اگرچه ازنظرشرکت تعاونی اعتباروبانک صرفا فرهنگی طرف معامله است لیکن سهام محضری رسمی  بنام همه خریداران آن واحد صادرگرددو همگی امکان استفاده از وام تخصیصی را به نسبت سهم خودخواهندداشت.

برنامه کاری دفتر تعاونی اعتبار

  روزهای شنبه    و    دوشنبه

ساعت کار

شش ماهه اول سا ل(فروردین تا شهریور) ۱۷:۳۰      لغایت   ۱۹
شش ماهه دوم سا ل(مهر تا اسفند) ۱۶:۳۰      لغایت   ۱۸
آدرس:جنب مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد تلفن دفتر: ۳۷۲۶۳۱۱۶

سامانه اطلاع رسانی تعاونی اعتبار ناحیه یک یزد راه اندازی شد

به منظور اطلاع  رسانی دقیق تر و همچنین ایجاد امکانات جدید در بستر اینترنت جهت سهولت در امور اعضا محترم این سایت راه اندازی گردید . امید است از پشنهادات شما عزیزان در هر چه بهتر نمودن امکانات بهره مند گردیم .