فرم ثبت نام

فرم ثبت نام در آپارتمان مسکونی لاهیجان آماده شده و میتوانید در ادامه آنرا تکمیل نمایید

خرید مشارکتی یعنی :

فروشنده شرایطی محضری راآماده کرده تادرصورت خرید یک واحد توسط چندنفر(فرهنگی و دوستان یا وابستگان )اگرچه ازنظرشرکت تعاونی اعتباروبانک صرفا فرهنگی طرف معامله است لیکن سهام محضری رسمی  بنام همه خریداران آن واحد صادرگرددو همگی امکان استفاده از وام تخصیصی را به نسبت سهم خودخواهندداشت.